thứ 702162019

LAST_UPDATE08:38:46 AM

Chức năng nhiệm vụ

  Chức năng
- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. 

- Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.

- Giáo dục, động viên công nhân viên chức – lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc.

  Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

- Đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động .

- Nghiên cứu đề xuất với Chi bộ, Lãnh đạo Nhà trường về các hoạt động để xây dựng và phát triển Trường.