Thứ 606222018

LAST_UPDATE08:38:46 AM

Tập huấn kiến thức pháp luật về Bình đẳng giới

Thực hiện Kế hoạch số 1853/KH- VSTBPN về hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2013, ngày 27/12/2013 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bình đẳng giới năm 2013 cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, cán bộ tham mưu xây dựng pháp luật, cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cử đại biểu tham dự Hội nghị này.

Thạc sĩ Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo về vấn đề Bình đẳng giới được quy định trong Luật Bình đẳng giới. Theo đó, tại Khoản 3, Điều 5 quy định: nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau; được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Cùng với đó, cần hiểu đúng về Bình đẳng giới, đó là: Thừa nhận và coi trọng điểm khác biệt; điểm tương đồng và khác biệt của nam và nữ về giới tính và những khía cạnh xã hội thực tế của họ; Bảo đảm cơ hội bình đẳng cho nam, nữ; Hỗ trợ điều kiện để nam nữ hợp tác, chia sẻ công việc; Quan tâm từ giai đoạn trẻ em và coi trọng đặc thù giới tình nữ. Lồng ghép vấn đề Bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Cần phải thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm Bình đẳng giới, giảm khoảng cách giới thực tế; Lồng ghép vấn đề Bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm cơ hội bình đẳng giới trong văn bản; Thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và Bình đẳng giới, bảo đảm kết quả Bình đẳng giới trong văn bản và thực tế; Bảo đảm ngân sách Bình đẳng giới thực hiện hiệu quả.

 

Vũ Lệ Thanh