Chủ nhật06162019

LAST_UPDATE08:38:46 AM

Home Văn bản Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hình thức và phương pháp hoạt động ban nữ công

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hình thức và phương pháp hoạt động ban nữ công

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG BAN NỮ CÔNG 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN


          1.  Chức năng: 

-  Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường về công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động sau đây (viết tắt là nữ Cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với các trường ngoài công lập); kiểm tra việc thực hiện và đề xuất các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan đến nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên, những vấn đề về giới, bình đẳng giới, trong hoạt động công đoàn, và vì sự tiến bộ chung của phụ nữ trong toàn xã hội hiện nay.
          2. Nhiệm vụ   

            - Vận động nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ
           -  Tuyên truyền, vận động nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của nhà trường, trước hết là các nội dung liên quan đến lao động nữ; các vấn đề đạo đức, tác phong của người phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bồi dưỡng, giáo dục cho nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức lối sống, tác phong công nghiệp, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.
          -  Thường xuyên vận động nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực hưởng ứng các phong trào Thi đua lao động giỏi, công tác tích cực và cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh. Vận động nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt việc đăng ký giao ước thi đua do tổ chức công đoàn phát động “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.
          -    Tham gia các lớp tập huấn công tác nghiệp vụ nữ công gia chánh do liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh và công đoàn ngành giáo dục tổ chức và thường xuyên kiện toàn Ban Nữ công gia chánh đủ về số lượng, hoạt động có chất lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo năng lực, sở trường của từng người để duy trì các hoạt động thường xuyên và đem lại hiệu quả cao nhất Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
         -  Vận động nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào xã hội như hiến máu nhân đạo, làm từ thiện; các hoạt động của đoàn thanh niên phát động như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Tham mưu với Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường có những giải pháp hữu hiệu giúp đỡ những trường hợp đặc biệt khó khăn của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó có lao động nữ.  

           3.   Quyền hạn:

-  Đại diện cho nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động, giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ. Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tập hợp những kiến nghị của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên phản ánh, đề xuất với Chi bộ và Công đoàn có biện pháp giải quyết.
          -   Duy trì và thực hiện các hoạt động phong trào nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt của Ban Nữ công với các nội dung cụ thể, thiết thực, phong phú và đa dạng, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Chi bộ, của BCH Công đoàn nhà trường.

          4.   Hình thức và phương pháp hoạt động:

           -  Hoạt động nữ công là hoạt động của tổ chức Công đoàn nhưng mang tính chất giới; mọi hoạt động của Ban Nữ công đều phải xuất phát từ nguyện vọng của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong phạm vi chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của điều lệ công đoàn  và điều kiện thực tế của nhà trường cho phép.
           -  Trực tiếp tổ chức, hướng dẫn, vận động nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động của công đoàn phát động và phong trào thi đua riêng của phụ nữ. Phối hợp xây dựng các nội dung, tiêu chuẩn khen thưởng cụ thể, rõ ràng. Nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên để có các giải pháp kịp thời trong hoạt động của nhà trường. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày truyền thống của phụ nữ; Tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm; Tổ chức các câu lạc bộ nữ công, hoặc tổ chức các hội thi mang tính chất giới với các chủ để về phụ nữ và gia đình.
            -  Một năm một lần tổ chức tham quan, du lịch giúp chị em mở rộng tầm nhìn, tạo điều kiện để chị em được nghỉ ngơi thỏa mái. Kết hợp với việc tham quan và tổ chức giao lưu với những đơn vị bạn trong Ngành, trong đơn vị để cùng giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và tăng cường mối đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau. 
           -   Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động phong trào nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên và hoạt động nữ công theo từng thời gian của quý, 6 tháng, hàng năm hoặc theo giai đoạn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường, nhằm động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động,tiếp tục nhân gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt. Lựa chọn những người đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn về lý lịch và năng lực công tác giới thiệu cho Chi bộ và Công đoàn tạo nguồn phát triển Đảng.