Chủ nhật06162019

LAST_UPDATE08:38:46 AM

Home Văn bản Nghị quyết hội nghị lao động năm học 2013 - 2014

Nghị quyết hội nghị lao động năm học 2013 - 2014

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

                  Tp.HCM, ngày 22   tháng  11   năm 2013

                                                                                                                                                                                                                                              Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng 11 năm 201

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2013  – 2014

 

-  Căn cứ các nội dung quy định của Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn 2012

-  Căn cứ Nghị định 60/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ;

-  Căn cứ Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐ ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động Thương binh – Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức hoạt động của Hội nghị Người lao động;

-  Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

-  Căn cứ công văn liên tịch số 2512/GDĐT-CĐGD ngày 31/7/2013 của Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị Người lao động tại các đơn vị trường ngoài công lập, năm học 2013-2014;

-  Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo Nhiệm vụ năm học 2013– 2014 đã được Hội nghị Người lao động thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013;

-  Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung các giải pháp thực hiện, toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Công nhân viên và người Lao động Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau :

I. VỀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU :

Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 2012 – 2013, thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp. Trong năm học 2013 – 2014 nhà trường thống nhất tập trung thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã được Hội nghị biểu quyết thông qua như sau:

    1.  Về Phương hướng nhiệm vụ năm học :

-  Những nội dung đã thống nhất :

  (theo nội dung các Điều ghi trong dự thảo Phương hướng nhiệm vụ năm học đã được Ông: Châu Văn Dưỡng đã báo cáo trước Hội nghị)

2.  Về Giải pháp thực hiện :

-  Những nội dung đã thống nhất :

  (theo nội dung các Điều ghi trong dự thảo Phương hướng nhiệm vụ năm học đã được  Ông: Châu Văn Dưỡng đã báo cáo trước Hội nghị)

    3.  Về các chỉ tiêu phấn đấu :

-  Những nội dung đã thống nhất :

(theo nội dung các Điều ghi trong dự thảo Phương hướng nhiệm vụ năm học đã được  Ông:  Châu Văn Dưỡng đã báo cáo trước Hội nghị)

II. VỀ NỘI DUNG QUY CHẾ DÂN CHỦ,
Hội nghị đã biểu quyết thống nhất :

          1. Quy chế Dân chủ cơ sở đã được ban hành theo quyết định số 99/QĐ-BKSG ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng nhà trường. Quy chế này gồm: 03 Chương và  09 Điều

            2.  Các nội dung mới các nội dung sửa đổi, bổ sung gồm có :

-  Về nội dung 3 Công khai được cụ thể (theo Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT ngày 07/05/2009)

-  Về nội dung đối thoại được cụ thể trong các cuộc họp giao ban (theo quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012)

-  Về nội dung thương lượng (theo Nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ):

III. VỀ NỘI DUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ,
Hội nghị đã biểu quyết thống nhất :

Tiếp tục thực hiện Thỏa ước LĐTT đã được ký kết giữa Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đại diện Ban Chấp hành CĐCS ngày 22 tháng 11 năm 2013 và đã đăng ký với cơ quan quản lý lao động cấp Thành phố (Sở LĐ-TB và XH Thành phố), Công đoàn cấp trên vào ngày 22 tháng 11 năm 2013 Bản Thỏa ước này gồm : 12 Điều.

IV. VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA CHÍNH QUYỀN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ,
 Hội nghị đã biểu quyết thống nhất :

     -  Đơn vị đạt danh hiệu                     : Tập thể lao động xuất sắc

     -  Chi Bộ đạt danh hiệu                     : Trong sạch vững mạnh

     -  Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu      : Vững mạnh xuất sắc

     -  Đoàn TNCS đạt danh hiệu            : Vững mạnh xuất sắc

          *  Tỉ lệ cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”       : 32/80 đạt 40 %

          *  Số cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua

                                   +  Cấp Ngành (cấp cơ sở)                         :   17 người

                                   +  Cấp thành phố                                     :   04 người

                                   +  Cấp toàn quốc                                      : ……… người

     -  Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc”       :   02/02 tổ

     -  Số Cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”       :   15/38 người

V. TRÁCH NHIỆM HIỆU TRƯỞNG - CÔNG ĐOÀN VÀ NLĐ

1) Trách nhiệm của Thủ trưởng :

-  Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng phòng, khoa ; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị Người lao động. Phối hợp với BCH CĐCS thực hiện những nội dung đã quy định trong “Quy chế dân chủ cơ sở” và “Thỏa ước Lao động tập thể”.

-  Tạo điều kiện thuận lợi cho Người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-  Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như : tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho Người lao động.

-   Tạo điều kiện để BCH CĐCS của nhà trường hoạt động theo pháp luật và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo các Điều 10, 11 và 14 của Luật Công Đoàn 2012 ; trích nộp 2% kinh phí theo quy định của Luật Công Đoàn 2012.

-  Cùng BCH Công đoàn, mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Qui chế dân chủ và Nghị quyết Hội nghị Người lao động của nhà trường; tổ chức đối thoại với người Lao động, lắng nghe phản ánh từ 2 phía, rút kinh nghiệm, bổ sung chính sách, giải pháp mới (không trái luật) định ra những việc tiếp tục thực hiện.

2) Trách nhiệm của Ban Chấp Hành Công Đoàn cơ sở :

-  Phối hợp với Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết, tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao.

-  Cùng Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng tham gia quản lý các hoạt động của nhà trường theo luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu phấn đấu chuyên môn, chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

-  Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động. Phát hiện và kiến nghị với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.

-  BCH CĐCS có trách nhiệm bàn bạc, phân công thành viên thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của Pháp luật.

-  Phối hợp cùng Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng thực hiện những nội dung đã quy định trong “Thỏa ước Lao động tập thể”, chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ người lao động.

-  Định kỳ mỗi học kỳ 1 lần Ban Chấp hành cùng với Hiệu trưởng kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động, Thỏa ước Lao động tập thể và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể người lao động của nhà trường được biết, phối hợp tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động.

3) Trách nhiệm của Người lao động :

-  Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng nhà trường phát triển.

-  Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và Nội quy, quy định của nhà trường.

-  Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công làm việc.

-  Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.

VI. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH :

             1) Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể người lao động của nhà trường và cấp trên.

             2) Tập thể Người lao động của nhà trường có trách nhiệm thực hiện đầy đủ bản Nghị quyết này.

             3) Thay mặt cho Hội nghị

    *  Về đại diện Hội đồng Quản trị  :  Ông Châu Văn dưỡng     Chủ tịch HĐQT

    *  Về đại diện BCH CĐCS       :  Ông Trần Văn Thuấn     Chủ tịch Công đoàn

Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.

         4)    Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2013 cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị Người lao động mới.

 

         

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

 

                          Đã ký                                                          Đã ký

 

               Châu Văn Dưỡng                                      Trần Văn Thuấn